โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ (โค้ชประกันภัยรถยนต์ ) (ผมจะเป็น ผู้ฝึกสอนงาน ประกันภัยรถยนต์ ฟรี ให้กับท่าน) ตอบทุกคำถาม ที่ท่าน ต้องการรู้ และช่วยให้ท่าน ลดรายจ่าย^เพื่อรายได้ สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย นายสัมพันธ์ กิตติวรวิศาล (รหัสตัวแทน AM00062781 ผู้แจ้งงาน)ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537 (หมดอายุ 01/03/23)

ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

>(ตั้งแต่) 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” ให้ถือว่า “เมาสุรา”

(ตั้งแต่) 
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์”แก้ไขเป็น 
“การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” 
ให้ถือว่า “เมาสุรา”


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกด้วยการออกคำสั่งนายทะเบียนที่11/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ให้แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งจากเดิมข้อยกเว้นตามเอกสารฯระบุว่า “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า (ตั้งแต่) 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” ให้ถือว่า “เมาสุรา” ซึ่งคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ สำนักงาน คปภ.ได้ประสานไปยังสมาคมประกันวินาศภัยไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนฯตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดแล้ว
“ผมได้สั่งการให้สำนักงานคปภ.ประสานไปยังสมาคมประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งฯดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานคปภ.ได้มีการออกคำสั่งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยให้มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทำให้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวทั้งในเรื่องของเอกสาร เงื่อนไข ในกรมธรรม์ เพื่อรองรับคำสั่งนี้”
ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การออกมาตรการดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างวินัยการจราจรให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้นจึงขอฝากเตือนผู้ใช้รถยนต์ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์ เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ประกันภัย แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิดจะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายไปจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป  ทั้งนี้ ปริมาณแอลกอฮอล์ดังกล่าว ไม่กระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
นอกจากมาตรการส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้ว สำนักงาน คปภ. ยังสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำประกันภัยรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์  โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพียงแค่ผู้เอาประกันภัยแจ้งกับบริษัทที่รับประกันภัยว่าขอเพิ่มเติมสัญญาแนบท้ายตัวนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยจะขับขี่รถยนต์โดยปลอดแอลกอฮอล์ก็จะได้รับส่วนลดทันทีร้อยละ 10 ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย ปลอดแอลกอฮอล์นี้แล้วทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบด้วย บมจ. เทเวศประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันภัย และบมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์


>MOTOR RISK แอพพิเคชั่นที่นายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ควรมีติดเครื่องไว้

MOTOR RISK แอพพิเคชั่น

ที่นายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์ควรมีติดเครื่องไว้


แอพพลิเคชันสำหรับผู้ขับขี่ และ ผู้ประสบภัยจากรถ 
ประกอบด้วยเครื่องมือในการสื่อสารแจ้งอุบัติเหตุ 
และ สืบค้นติดตามข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นต่อการใช้รถ อาทิเช่น
  • ตรวจสอบ พรบ. และ แจ้งเตือนวันหมดอายุ
  • แจ้งอุบัติเหตุบนเส้นทาง
  • สอบถามการมี พ.ร.บ.
  • รวมสายด่วน
  • สอบถามตำแหน่งสถานที่
  • สอบถามสถานะเคลมกองทุนทดแทนฯ
  • ข่าวสารและสาระน่ารู้จาก สำนักงาน คปภ.
  • แสดงสถิติอุบัติ บนตำแหน่งหรือเส้นทาง

ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน คปภ. โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ขับขี่และผู้ประสบภัยจากรถ สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และติดตามการยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสามารถค้นหาจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจากการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ผ่านซอฟต์แวร์นี้ ประกอบกับข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ Thai RSC ของบริษัทฯ กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการค้นหาสถานที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้อนุญาตให้เผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ตามให้แก่บุคคลทั่วไปได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงไม่มีหน้าที่ ในการดูแล บํารุงรักษา จัดการอบรมการใช้งาน หรือพัฒนาประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องหรือประสิทธิภาพการทํางานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนไม่รับประกันความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ ซอฟต์แวร์นี้ทั้งสิ้น
 
ดาวโหลดที่นี่

>ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศสำนักงาน คปภ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์👉👉บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ได้ผ่านการรับรอง“การขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ” จากสำนักงาน คปภ. ในการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า ในยุคปัจจุบันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ 24 ชม.

👩‍💻👨‍💻ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการอย่าง
✔️สะดวก
✔️รวดเร็ว
✔️ปลอดภัย
👉ตลอด 24 ชม.


ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ 24 ชม.

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

>สมัครสมาชิกศรีกรุง.. ดีอย่างไร.. ศรีกรุงโบรคเกอร์... จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร?

สมัครสมาชิกศรีกรุง.. ดีอย่างไร.. 

ศรีกรุงโบรคเกอร์... จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร..?สมัครสมาชิกศรีกรุง.. ดีอย่างไร.. 
คุณตั๊ก บริบูรณ์ มาเฉลย แล้วค่า กดรับชมกันให้ทั่วหล้า บอกต่อ พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ นั้นหนา.... จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร? #ศรีกรุงโบรคเกอร์ -------------------------------------- ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...? ที่นี่เปิดบริการ 7 วัน 24 ชม.ครับ https://insure.724.co.th/u/AM00062781 “ประกันรถยนต์ออนไลน์” ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ 24 ชม. ถูกกว่าแน่นอน เลือกซื้อประกัน ง่ายแค่ปลายนิ้ว -มีบริษัทชั้นนำให้เลือกมากมาย -สามารถเปรียบเทียบราคาได้เอง -เลือกซื้อได้เองที่นี่เลยไม่ต้องรอ “คลิกแล้ว รับกรมธรรม์เลย ” คลิกเลยซื้อประกันออนไลน์ https://insure.724.co.th/u/AM00062781 -มาตราฐานการรับรอง -คปภฯ -DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ -สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย -GEOฯ หากมีข้อสงสัยโทรในลิ้งได้เลยครัย จะมี เจ้าหน้าที่.ให้บริการ 24 ชม.ครับ ------------------------------ คลิกเพจเช็คประกันรถ
https://www.facebook.com/CheckPraKunR... ------------------------------ สมัครสมาชิก 250 บาท คุ้ม สุดๆ คลิกไปที่เว็บ โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ : https://coachsamphansrikrungbroker.bl... ------------------------------ คลิกไปที่ช่อง ยูทูบ โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ : https://www.youtube.com/channel/UCQDu...

>บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่บางบอน) ได้มอบเช็คสินไหมทดแทนกรมธรรมประกันอุบัติเหตของสมาชิก คุณบรรลุ มุขขันธ์(สมาชิกศรีกรุง)ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตทางรถยนต์ ทั้งนี้ทาง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่บางบอน)
ได้มอบเช็คสินไหมทดแทนกรมธรรมประกันอุบัติเหตของสมาชิก
คุณบรรลุ มุขขันธ์(สมาชิกศรีกรุง)ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตทางรถยนต์
ทั้งนี้ทาง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย


วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

>ข่าว TSI Insurance ปิดดีลเพิ่มทุน 98.2 ล้าน พร้อมปรับทัพครั้งใหญ่ตั้งเป้าเบี้ยประกัน 1,000 ล้าน ข่าว ฟินิกซ์ประกันผนึกพลังครั้งใหญ่”เจมาร์ท”ใช้ชื่อใหม่“เจพี ประกันภัย” ลั่นก้าวสู่เบอร์ 1 InsurTech


ข่าว TSI Insurance ปิดดีลเพิ่มทุน 98.2 ล้าน 

พร้อมปรับทัพครั้งใหญ่ตั้งเป้าเบี้ยประกัน 1,000 ล้าน 

ข่าว ฟินิกซ์ประกันผนึกพลังครั้งใหญ่”เจมาร์ท”

ใช้ชื่อใหม่“เจพี ประกันภัย” ลั่นก้าวสู่เบอร์ 1 InsurTech อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่>> https://goo.gl/UfWGR7

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่่>> https://goo.gl/nwabHF

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

>คปภ. เร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถโดยสารแรงงานชาวเมียนมาไฟไหม้ที่ จ.ตาก เตรียมผนึกกระทรวงแรงงานผลักดันนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ใช้แรงงานต่างด้าว
     คปภ. เร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถโดยสารแรงงานชาวเมียนมาไฟไหม้ที่ จ.ตาก เตรียมผนึกกระทรวงแรงงานผลักดันนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ใช้แรงงานต่างด้าว

     ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถโดยสาร หมายเลขทะเบียน 10-3824 นครสวรรค์ มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งเดินทางจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเดินทาง ไปยังจังหวัดปทุมธานี เกิดเหตุบริเวณอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 20 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 27 คน

จากการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดของ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก พบว่า รถโดยสาร หมายเลขทะเบียน 10-3824 นครสวรรค์ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ BKK-A-COI-17-094124 เริ่มคุ้มครองเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนดนี้ ได้ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ในส่วนของผู้โดยสาร กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน และกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 บาท กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

     เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ และจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยและประสานงานด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นประชาชนจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และฝากเตือนถึงประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการ รถสาธารณะที่ให้บริการประชาชนจำนวนมากควรทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดและหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุกรมธรรม์ด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและครบวงจร และถ้ามีกำลังซื้อ ขอให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น

“ผู้ประกอบการที่มีแรงงานเป็นชาวต่างด้าวและได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้แรงแรงต่างด้าว เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีของท่าน และเป็นสวัสดิการที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ กรณีถูกลอบฆาตกรรมทำร้าย และยังมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้กับแรงงานของท่านอีกด้วย ซึ่งสำนักงาน คปภ.จะหารือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ MoU และผลักดันให้มีการนำเอาระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านประกันภัยอย่างครบวงจรให้กับผู้ใช้แรงงานต่างด้าวอีกด้วย ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยสามารถติดต่อมาที่สายด่วน คปภ. 1186”

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : https://www.facebook.com/PROIC2012/
จุดเด่นของธุรกิจ MGM ของ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครสมาชิกเพียง 200 บาท ได้สิทธิซื้อประกันภัยราคาพิเศษ ตลอดชีพ
มีบริการที่หลากหลาย มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
แนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก เพื่อนได้ส่วนลด คุณยังได้ค่าแนะนำ
มีรายได้หลายทาง ทั้งขายเอง แนะนำบอกต่อ และบริหารทีม
ลูกค้าต้องซื้อซ้ำทุกปี กฎหมายบังคับ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
เป็นธุรกิจที่ใหญ่มาก กำลังซื้อมากกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี
เริ่มธุรกิจง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และ..ไม่มีเพดานรายได้
ไม่บังคับยอดรายเดือน หรือรายปี แต่..ก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้
สามารถโอนผลงาน รายได้ให้ทายาทได้ โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทีมงานโค้ชสัมพันธ์ศรีกรุงโบรคเกอร์

เคลมสีรอบคัน ทำแล้วดีจริงเหรอ ?